به گزارش سرویس کشکول جام نیوز ؛ نوعی مارماهی به نام مارماهی شیشه ای وجود دارد، این نوع مارماهی ها شیشه مانند و بسیار شفاف هستند و فقط در زمان کودکی شیشه ای هستند و به بلوغ که می رسند رنگ می گیرند.

این نمونه خاص مارماهی، نژاد آمریکایی دارد و در اقیانوس تخم ریزی می کند و ساکن آبهای شیرین است.


مارماهی ها قبل از رسیدن به بلوغ، بدنی کوچک و پهن دارند.تصویرمارماهی های شیشه ای بعد از رسیدن به بلوغ
منبع:جام نیوز