غذای پایه برای سیچلایدها:

غذای اساسی ایده آل برای سیچلایدهایی با سایز متوسط و بزرگ( مخصوصاً گونه های امریکای جنوبی) و دیگر ماهی های بزرگ می باشد.
این غذای رو آبی شکل خود را حفظ کرده و آب را آلوده نمی کند.