دَلقَک*ماهی یکی از گــــونه*های ماهی از خانوادهٔ شقــایق*ماهیان است. در حدود بیست و هشت گــونه از دلقک*ماهـــــی*ها شناســـــایی شده*است. این گونه از مــــاهی*ها در آب*های شور زندگی می*کنند. نام عمــــومی این ماهی دلقک ماهــی یا ( کلون فیش ) یا شقایق ماهی است . علت نامگذاری دلقک مــــــاهی به دلیل رنگ آمیــزی بدن این ماهی و علت نام گذاری شقایق ماهی به علت هم*زیستی این ماهی با شقایق دریایی است
جالب است که این مـــاهی نسبت به تنتـــاکولهای سمـــی شقایق دریایـــی مقاوم است. برخـی دانشمندان بـــر این عقیده اند که موکـــوس ویــــژه ای که روی بدن این مـاهی وجود دارد باعث این مقاومت می شود
دلقک ماهـــی نوعی رابطـــه ی هم*زیستـــی با شقایق دریـــایی دارد.دلقک مـاهی نوعی ماده ی مخاطی و ناشناخته در پوست خود دارد که مانع آزاد شدن نماتوسیست های شقایق دریایـی می شود. در حـالی که اگر ماهی دیگری با بازوهای شقایق دریایی تماس پیدا کند،طعمه ی جانور می شود.به این ترتیب شقـــایق دریـــایی پناهگاه ماهــی می شود و ماهی نیز ممکن است با حرکات خود،آب را جابجــــا کند،رسوبات روی بدن شقایق دریایی را بردارد و حتی ممکن است ماهی های دیگری را اغــــوا کرده ،و آن ها را به دام شقایق دریایی بیندازد.بنابراین با توجه به مطالب ذکر شده دلقک ماهی برای شقایق دریایی چندان بی فایده نیست و رابطه ی آنها می تواند از نوع هم یاری باشد. این ماهی از نظر جنسی می باشد . در زمان تولد همگی نر بوده و پس از بلوغ بزرگترین و غالب ترین گـــروه از نــر به ماده تغییر جنسیت می دهد و البته دومین گروه نیز جفت مناسبی برای وی می باشد . این ماهــــی بـرای نگهداری یکی از بهترین گزینه ها بوده و تقریباً محبوبترین ماهی آکـــواریوم های آب شـــور می باشد . جهت نگهـــــداری به دمای بین 24 تا 26 درجه سانتی گراد و اسدیته حــــــدود 8.4 نیاز دارد . ( شوری بین 1.023 الی 1.027 ) نگهداری از گونه های مختلف این ماهی در یک آکواریـــوم به شرط فضای مناسب و تعداد شقایق مناسب امکان پذیر بوده ، ولی باید تمام آنها را در یک زمـــان و یک شرایط به آکواریوم اضافه کرد چون در غیر اینصورت دلقک قدیمی به تازه وارد ها حمله کرده و برای حفظ قلمرو خود آسیب های مهلکی به آنها وارد می کند
]