سلام خریدار ro دست دو یا تعویض با وسایل اب شور،قیمت و مدل پ خ کنید