عقاب به سمت دریاچه در حال پرواز است و در فرصت مناسب ماهی را از آب شکار می کند. ماهی با بدنی زخمی، دهانی باز و قیافه ای متعجب اسیر پنجه های قوی عقاب می شود.


عکاس این تصاویر موفق به کسب جایزه اول مسابقه ملی عکاسی در حیات وحش لیتوانی شده است.منبع:باشگاه خبر نگاران