تصاویر استثنایی از جنگ خونین ببرها بر سر قلمرو:

پرتوریا آفریقای جنوبی - اثر ماریون ولبورنمنبع:دیلی میلی
Shia News Agency | Shafaqna (International Shia News Association)