جکوی انگشت کج کپت داغنام علمی : cyrtopodion spinicaudaنام انگلیسی: kopetdagh bent toed gecko نام فارسی: جکوی انگشت کج کپت داغ

مشخصات:
فلسهاي زير چانه اي بزرگ وجود ندارد (قابل تشخيص نيستند)؛ پشت پوشيده از فلسهاي داراي برآمدگي مدور، به بزرگي فلسهاي پوزه اي، و با برآمدگي هاي مدور بزرگ كه بطور نامنظم مرتب شده اند، آميخته اند؛ فلسهاي دمي بصورت حلقه اي با سه برآمدگي نوك تيز در هر طرف حلقه مرتب شده اند؛ 9 تا 11 فلس در لب بالا، 5 يا 6 فلس پيشين آن بزرگترند؛ 7 تا 9 فلس در لب پائين؛ سوراخ بيني ما بين فلس پوزه اي و اولين فلس لب بالا؛ 2 يا 3 فلس بيني؛ نرها با 2 تا 4 منفذ پيش مخرجي.

رنگ آميزي: سطح رويي خاكستري كمرنگ با 7 نوار عرضي تيره باريك موجدار؛ دم نيز با 7 نوار تيره؛ ناحيه شكمي سفيد.زيستگاه: نواحي نيمه بياباني و معتدل، در دامنه هاي صخره اي، رسي، سرازيري ها، با پوشش گياهي پراكنده بوته اي يا درختچه اي.


عادات و رفتار: شبها و هنگام غروب فعالند؛ در زير سنگها يا بوته ها مخفي مي شوند؛ از حشرات مختلف نظير قاب بالها، مورچه ها، بيدها و غيره تغذيه مي كنند.


پراكندگي جهاني: ايران، تركمنستان.


اندازه: نوك پوزه تا مخرج 49 ميليمتر دم 61 ميليمتر.


ملاحظات: در 14 نمونه اي كه توسط Anderson (1999) مطالعه شده است، تمام نرها داراي 2 منفذ پيش مخرجي بودند، و 3 فلس بيني، 11 فلس لب و 7 تا 9 فلس لب پائين در اين نمونه ها وجود داشت؛ اين نمونه ها توسط Papenfuss و Macey در ماه مي 1992 از دامنه هاي شمالي كپت داغ در تركمنستان جمع آوري شده بود. محل نمونه تيپيك اين گونه از ايران، شاهرود واقع در استان سمنان است.منبع:کویرها و بیابان های ایرانلینک:جکوی انگشت کج کپت داغ