کتاب حلزون های سیب همراه با معرفی معروفترین حلزون های آب شیرین
مولف:ندا آریانیا
مشخصات نشر:تهران:آرنا 1392
چاپ:اول 1392