به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران

باش ویکر، نام گاوی 8 ساله با وزنی در حدود 1 تن است که در پنج سال فعالیت خود در عرصه گاوچرانی

به هیچ فردی بیش از 8 ثانیه سواری نداده
و به مدت 3 سال پیاپی به عنوان قهرمان گاوچرانی

انتخاب شده و در عین حال تمامی گاوچران های حرفه ای جهان از سواری گرفتن از این گاو به شدت واهمه دارند.


منبع:باشگاه خبر نگاران