کتاب ماهیان آکواریومی آب شیرین وشور
تالیف و ترجمه:دکتر مسعود هاشمی استاد دانشگاه تربیت مدرس
چاپخانه:مهتاب نو
نوبت چاپ:اول85