کتاب غذا و تغذیه ماهی های آکواریومی
نوشته:دکتر حسین عمادی
ناشر:انتشارات علمی آبزیان
چاپ اول:بهار 1387