کتاب اطلس رنگی ماهیان زینتی
تالیف:اولریش بانش
ترجمه :دکتراحسان مقدس-مهندس عادل دندانی
چاپ :کیمیا
چاپ اول 1381