به گزارش گروه اخبار علمی ایرنا از پایگاه خبری ساینس دیلی، محققان مرکز تحقیقات اورگان هچری (Oregon Hatchery) در آمریکا، صدها ماهی آزاد چینوک (Chinook) را در معرض میدان های مغناطیسی مختلف که در محدوده اقیانوسی محل زندگی آنها وجود داشت، قرار دادند.

محققان مشاهده کردند ماهی ها در مسیری که آنها را به سمت مرکز محل تغذیه دریایی شان می برد، شنا می کنند و به این ˈجابه جایی مغناطیسی شبیه سازی شدهˈ پاسخ دادند.

ناتان پوتمن یکی از محققان و نویسندگان این مطالعه در این مورد گفت: آنچه در این مطالعه جالب توجه است، این است که ماهی های مورد مطالعه هیچ گاه محل زندگی خود را ترک نکرده بودند. در نتیجه پاسخ های آنها به مدار های مغناطیسی بر اساس تجربه نبوده است. بلکه آن را به ارث برده اند. این بدان معنی است که این ماهی ها پیش از رسیدن به اقیانوس برای آنچه باید انجام دهند، برنامه ریزی شده اند.

برای آزمایش این فرضیه، محققان با استفاده از سیم های مسی، یک صفحه بزرگ ساختند که به صورت افقی و عمودی در اطراف محیط کار می کند.

با به کار انداختن جریان الکتریکی از طریق سیم، دانشمندان یک میدان مغناطیسی ایجاد و عکس العمل ماهی ها را در این میدان مغناطیسی تجزیه و تجلیل کردند.

نتایج تحقیقات محققان نشان می دهد ماهی ها دارای یک نقشه حسی (map sense) هستند که محل حضور ماهی را تعیین کرده و راه های مناسب بر اساس میدان های مغناطیسی را که آنها را به اقیانوس یا رودخانه های محل تولدشان می رساند نشان می دهد.

به گفته محققان این ماهی ها می توانند میدان های مغناطیسی را شناسایی کنند و به آنها پاسخ دهند.

شرح کامل نتایج این مطالعه در شماره آینده نشریه (Current Biology) منتشر شده است.

منبع:ایرنا