نیزه*ماهیان نام خانوادهٔ بزرگی از ماهــــی هاست که نــوع بلند آن تا ۴ متر طول دارد و پوزه*ای نیزه مانند دارد. بدن این ماهیان طویل و کم و بیش از دو پهلو فشرده*است. آرواره بالا طویل شده*است و به صـــورت یک نیزه دراز درآمــده*است که مقطـــع عرضــی گرد دارد. دهان قابل بیرون زدن نیست و دنــــــدان*های ظریف و ســـوهان مانند در هر دو آرواره وجود دارد. منفذ آبششـی وسیع و غشاهای آبششــــی به هم ملحـــق شده*اند، امـــا از ناحیه گلــــو آزاد هستند. هیچ خاری بر روی کمان*های آبششی وجود ندارد، رشتــه*های آبششی شبکه مـــــانند هستند. دو باله پشتی دارند که نزدیک یکدیگـــــر قـرار گرفته*اند، باله پشتی اول بسیار بزرگ تر از باله دوم است. دو باله مخرجی نیز دارند، باله مخرجــــــی دوم از باله اول کوچک تر است و از اندازه و شکل به باله پشتی دوم شباهت دارد. باله پشتـــــی و مخرجــــی اول می*توانند به سمت عقب برگردندو در داخــل شیارهایـــی قرار گیرند باله*های سینه*ای داســـی شکل هستند، باله*های لگنی شامل یک یا دو شعاع هستند که به یک خار ملحق شده*اند. باله دمی بزرگ، قوی و دو شاخه*است که یک زوج کیل در هر طرف در مجــاورت قاعده آن دیده می*شود. یک بریدگی کوچک کم عمق بر روی نیم رخ*های بالایی و پایینــــی ســـاقه دمی وجود دارد. خط جانبــــی همــــواره به خـــــوبـــی مشخص است(به استثنای نمونه*های بزرگ گونه*های ماکایرا نیگریکانس و ماکایرا ایندیکا ). بــــدن این ماهیـــان توسط فلس*های کم و بیش فرو رفته، باریک و نوک دار پوشیده شده*است.


منبع : آب سکون