این بلندگوی معلق، نه تنها یک پناهگاه امن برای پرندگان است

بلکه بلندگویی برای تمرین آواز ایشان هم هست!

پرندهها روی چوب نازک جلوی بلندگو می نشینند و صدای آوازشان داخل بلندگو تقویت میشود

و موسیقی طبیعی گوشنوازی را برای مردم ایجاد میکند!

منبع:معرفی ایده های نو، طرح ها و محصولات خلاقانه :: آیدیاز