ایسنا: محققان هشدار می*دهند که در آینده، ابرجوندگانی بزرگ*تر از پستانداران کنونی زمین را اشغال خواهند کرد.

دکتر «جان زالاشویچ» از محققان زمین*شناسی دانشگاه لستر تأکید می*کند: حیوانات به صورت مداوم در حال تکامل هستند و با تطبیق دادن خود با شرایط محیطی، امکان بقا و تولید مثل را فراهم می*کنند.

در دوره کرتاسه که دایناسورها زندگی می*کردند، پستانداران بسیار کوچکی در ابعاد یک موش وجود داشتند، اما با وجود دایناسورها، این پستانداران امکان رشد و تکامل چندانی نداشتند؛ پس از انقراض دایناسورها، این پستانداران شروع به تکامل یافتن کردند.

به گفته «زالاشویچ»، موش*ها می*توانند در آینده نه چندان دور رشدی معادل کاپی*بارا (capybara) پیدا کنند و در صورت مهیا شدن شرایط محیطی، ابعاد این جوندگان کوچک به اندازه یک گاو نیز خواهد رسید!

کاپی*بارا بزرگترین جونده جهان در ابعاد یک گوسفند حدود 80 کیلوگرم وزن داشته و در آمریکای جنوبی زندگی می*کند.

بزرگترین جونده شناخته شده جهان Josephoartegasia monesi نام دارد که سه میلیون سال قبل منقرض شد؛ این جونده یک تن وزن داشته و از یک گاو نر نیز بزرگتر بود و کاپی*بارا خویشاوند امروزی این جونده غول پیکر محسوب می*شود.

تطبیق پذیری بالای این جونده با شرایط محیطی می*تواند شرایط را برای تبدیل شدن موش*ها به ابر جوندگان غول*پیکر و گونه غالب بر روی زمین فراهم کند.احتمال تبدیل شدن موش*ها به ابر جوندگانی در اندازه یک گاوکاپی*بارا بزرگترین جونده زنده جهان