مراحل کاهش استرس در سگ
در این متن به مراحلی برای کاهش استرس در سگ ها اشاره می کنیم.مشاوران انسان هاو سگ ها از روشی کارآمد برای اصلاح رفتار استفاده می کنند که این متد را استرس زدایی تدریجی می نامند.این متد به سگ و صاحبش کمک می کند تا بتوانند رفتار های خودرا کنترل نمایند.به عنوان مثال اگرسگ شما از افراد غریبه می ترسدمراحل زیر باید برای درمان استفاده شود:

1-برای فرد غریبه محدوده ای را تعیین کنید تا فرد در آن قراربگیرد.محدوده تعیین شده باید به صورتی انتخاب شود تا سگ احساس آرامش کند.این اقدام اولین گام شما است.در هر یک از مراحل زیر نکته مهم این است که سگ شما تحت کنترل باشد.اگر هر گونه علایم استرس در سگ مشاهده کردید باید از فرد غریبه بخواهید که سریعا عقب برود.

2-مقداری تشویقی که سگ شما بسیار دوست دارد تهیه کنید، تا در زمان حضور فرد غریبه به سگ خود بدهید.

3-از آرامش خود اطمینان حاصل کنید.(سعی کنید در این زمان حالت عادی داشته باشید.)

4-از فرد غریبه بخواهید که مستقیما رو به روی سگ ننشیند. بلکه با زاویه بنشیند، و تا جایی نزدیک بیاید که سگ از خود علایمی نشان ندهد.

5-زمانی که سگ شما شروع به نشان دادن علایم به فرد غریبه کرد به او تشویقی مذکور را بدهید،فرد تا جایی نزدیک بیاید که سگ از خودعلایمی نشان ندهد.

6-فرد غریبه فقط به مدت 30 -60 دقیقه در محیط بماند، و بعد از آن محیط را ترک بکند.

7-زمانی که فرد غریبه محیط را ترک کرد از دادن تشویقی خودداریکنید.

8- در مرحله اول این کار را 4-6 بار تکرار کنیدو بعد اموزش را به روز دیگری انتقال بدهید.

9-این کار را تا زمانی انجام دهید که سگ شما حضور فرد غریبه رادوست بدارد (این علاقه به خاطرتشویقی هایی است که دریافت کرده است.).بعد از این مدت سگ هنگامی که فرد غریبه را ببیند به دنبال تشویقی شما را نگاه کرده و یا دم خود راتکان میدهد.

10-به سگ خود زمانی که از دیدن فرد غریبه احساس آرامش میکند،آزادی بیشتری بدهید.

11-در اخر از فرد مذکور بخواهید که جلو بیاید.زمانی که سگ شما با فرد احساس راحتی کند فرد میتواند به سگ مستقیما نگاه بکند.و در آخر فرد میتواند سگ را موردنوازش قرار بدهد.

مترجم:armin 1

مطلب اختصاصی پارسی پت