حکیم مهر - تصاویر : تخم گذاری و جوجه آوری پرندگان مهاجر در پارک ملی دیر نخیلو، بوشهر