گروهی از کارشناسان اداره جنگلداری ایالات متحده آمریکا از کشف یک گونه جدید ماهی کوچک با سری بزرگ در رودخانه های کوهستانی ایالتهای «آیداهو» و «مونتانا» خبر دادند.


این گونه جدید به صورت کاملا تصادفی توسط کارشناسان اداره خدمات جنگلداری آمریکا کشف شد.

آنها در حال تهیه فهرست ژنتیکی ماهیهای حوزه بالایی رودخانه کلمبیا بودند که به این ماهی برخوردند.
متخصصان سپس با انجام آزمایش ژنتیک روی ماهی جدید دریافتند این ماهی آب شیرین که از رده ماهیهای «اسکولپین» است در اعماق چشمه های سرد و آرام آمریکای شمالی زندگی میکند و در آمریکا بسیار نادر است.


گونه جدید با توجه به محلی که در آنجا کشف شده، «اسکولپین سدار» نام گرفته است.
، این ماهی به دلیل داشتن زره خاردار روی سرش از سایر ماهیها متمایز است. این خارها که در ناحیه سر این ماهی روئیده اند به عنوان یک سپر از «اسکولپین سدار» در برابر مهاجمان حفاظت میکنند.


در دو سمت بدن این ماهی همچنین خط باریکی از منافذ ریز وجود دارد که این روزنه ها به تشخیص حرکت اشیا و ذرات معلق در اطراف به آنها کمک میکند.

ماهی اسکولپین به داشتن ظاهر زشت معروف است و اغلب از حشرات آبی تغذیه میکند. طول بدن این ماهی معمولا از 15 سانتیمتر تجاوز نمیکند.

منبع:زیست آنلاین


لینک : گونه جدید ماهی «کله گنده» در آمریکا