غذای اصلی ماهیان کف خوار
این محصول شامل غذاهای مختلف آبی است که به سرعت به کف تانک فرو می روند. مخصوصاً مناسب برای کریدوراس ها و خانواده ی لوچها است.
این محصول پس از فرو رفتن در آب شکل خود را حفظ کرده و آب را تار و ابری نمی کند.