این محصول یک غذای گرانولی برای ماهیانی است که در ناحیه میانی آب شنا می کنند.تجزیه تحلیل کیفی:

پروتئین خام: 40,4%, چربی خام: 8,7%, فیبر خام: 3,4%, خاکستر خام: 4%, رطوبت: 6,1%