به گزارش زیست آنلاین: ؛ اژدهای دریایی علفی یا فیلوپتریکس نام جانوری دریایی مرتبط با اسب دریایی میباشد که در سواحل جنوبی استرالیا سکونت دارد. این جانور در اعماق ۳ تا ۵۰ متری زندگی میکند.

اژدهای دریایی علفی تا چهل و پنج سانتیمتر رشد میکند و همانند اسب دریایی جنس نر حامل تخمها می باشد و تخم می گذارد.

جفتگیری در این گونه جانور در اسارت معمولاً نادر است و پژوهشگران هنوز درک نکرده اند که عوامل محیطی چه اثری بر جفتگیری می گذارد.منبع:زیست آنلاین