مهر به فرزند انسان و حیوان نمی شناسد، حتی گونه هایی از ماهی ها وجود دارند که از تخم های خود در برابر شکارچیان با تمام قوا دفاع می کنند.


نبرد ماهی و لاک پشت + فیلم