محیط زیست > انرژی نو- همشهری آنلاین:

دانشمندان آمریکایی میگویند باکتریها میتوانند قدرت موجود در بخار آب را به جریان برق تبدیل کنند.

به گزارش ایرنا، محققان دانشگاه هاروارد آمریکا در آزمایشهای خود موفق شدند یک ورقه روکش لاستیکی را که یک طرف آن با باکتری پوشیده شده بود، به سمت جلو و عقب خم کنند.این خم شدن به سمت جلو و عقب به این معنی است که ورق پوشیده شده از باکتری میتواند به عنوان محرک برای ایجاد حرکت عمل کند.


دانشمندان می*گویند با استفاده از این حرکت میتوان انرژی الکتریکی تولید کرد.
به گفته محققان، بخار آب منبع قدرتمند انرژی در طبیعت است زیرا تنها با تابیدن نور خورشید بر اقیانوس، آب تبخیر می*شود و به این ترتیب منبع عظیم انرژی را به وجود می آورد.در این پژوهش، محققان یک باکتری خاکی به نام باسیلوس سوبتیلیس (Bacillus subtilis) را که در هوای خشک چین و چروک میخورد و در رطوبت به شکل اولیه باز میگردد، مورد مطالعه قرار دادند.

آنها دریافتند انبساط و انقباض باکتری به معنی ذخیره سازی انرژی است.
ال ماهادوان محقق دانشگاه هاروارد در این مورد گفت: از آنجایی که تغییر در درجات رطوبت موجب تغییر شکل این باکتریها میشود، پس استفاده از این باکتریها در دستگاه های حاوی این مواد باید در پاسخ به تغییر رطوبت، موجب حرکت شود.

محققان گفتند افزایش رطوبت در محیط میتواند این نوع از باکتریها را قادر کند که 1000 برابر نیروی عضلات انسانی و حداقل 10 برابر بیشتر از دیگر مواد مهندسی که در حال حاضر برای تولید انرژی مورد استفاده قرار میگیرد، انرژی تولید کنند.
به گفته محققان اگر این فناوری به طور کامل توسعه یابد، نتایج بسیار امیدوارکننده ای به دنبال خواهد داشت.

منبع:همشهری آنلاین