مغولستان داخلی یک منطقه خودمختار در چین است که از سوی شمال با مغولستان و روسیه هم مرز است.

مغولستان داخلی از منابع فراوانی هم چون ذغال سنگ، گاز طبیعی، کرک کشمیری و عناصر کمیاب معدنی برخوردار است.

پرورش انواع اسبها از نژادهای گوناگون از مشاغل اصلی مردم این منطقه است.


منبع:تابناک