1- ایجاد یک نگاه آلی2-اضافه کردن عمق3-تاریک و مرموزکردن