کورش خزلی کارشناس ارشد محیط زیست ساکن «کوچصفهان» گیلان در مزرعه خود از انواع حیوانات بیمار و

مصدوم نگهداری می کند و پس از درمان آنها را به طبیعت باز می گرداند.


منبع:زیست نیوز