باشگاه خبرنگاران: این بچه شیر در باغ*وحش روسیه متولد شده است و به علت اینکه مادرش شیر کافی نداشته کارکنان باغ*وحش با شیشه به او شیر می*دادند. بعد از مدتی او را به خانه بردند تا در همه ساعات شیر کافی در دسترسش باشد. توله شیر در خانه با گربه*خانگی دوست شد و همه اوقاتش را با او می*گذراند و با هم بازی می*کنند.