مخالفت رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با ادغام سازمان جنگلها و محیط زیست

۷ بهمن ۱۳۹۲


پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران: رئیس کمیسیون کشاورزی٬ آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی٬ با غیرکارشناسی خواندن طرح ادغام سازمان حفاظت محیط زیست در سازمان جنگلها٬ گفت: سازمان حفاظت محیط زیست سازمانی فرابخشی است که با ادغام در سازمان جنگلها نمیتواند وظایف خود را انجام دهد.

عباس رجائی در گفت وگو با خانه ملت٬ با بیان اینکه در حال حاضر ادغام سازمان محیط زیست در سازمان جنگلها به مصلحت کشور نیست٬ گفت: سازمان حفاظت محیط زیست سازمانی فرابخشی بوده که حقوق مختلفی را در زمینه های گوناگون دارد.

نماینده مردم اراک٬ کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی٬ گفت: سازمان حفاظت از محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی در حال حاضر به عنوان ۲ رای در دولت پیرامون بحثهای محیط طبیعی و موضوعاتی که به نوعی به هم مرتبط است می توانند اظهارنظر کنند. در صورت ادغام دو سازمان مذکور دو رای آنها در دولت به یک رای تنزل خواهد کرد که این به نفع این سازمانها نیست.


وی تاکید کرد: هم اکنون رئیس سازمان حفاظت محیط زیست معاون رئیس جمهور است که میتواند تاثیر گذاری بیشتری در رابطه با ارتقای این سازمان و رسیدن به اهدافش داشته باشد. اگر سازمان حفاظت از محیط زیست در سازمان جنگلها ادغام شود سطح تصمیم گیری به معاون وزیر کاهش می یابد که این به هیچ وجه به نفع کشور نیست.


رجائی با بیان اینکه کار سازمان حفاظت محیط زیست نظارتی و فرابخشی بوده و کار سازمان جنگل ها اجراست٬ افزود: نمیتوان بدون در نظر گرفتن وظیفه این دو سازمان دست به ادغام آنها زد.


این نماینده مردم در مجلس نهم٬ با غیرکارشناسی خواندن طرح ایجاد وزارتخانه منابع طبیعی برای جلوگیری از موازی کاری در سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگلها٬ تاکید کرد: زمانی میتوان به ایجاد وزارتخانه ای مجزا اقدام کرد که در آینده ساختار کلی دولت دچار تغییرات اساسی شود.


وی ادامه داد: پیشنهادی مبنی بر ایجاد وزارت منابع طبیعی با ادغام بخش آب وزارت نیرو٬ اقیانوس شناسی وزارت علوم٬ هواشناسی وزارت راه و شهرسازی٬ سازمان جنگلهای وزارت جهاد کشاورزی و محیط زیست در مجلس هشتم مطرح شد و مطالعاتی نیز در این زمینه صورت گرفت که در مجموع ایجاد آن با انجام مطالعات گسترده به صلاح تشخیص داده نشد.


رئیس کمیسیون کشاورزی٬ آب و منابع طبیعی مجلس ٬ گفت: با توجه به شرایط کنونی و محدودیتی که قانون برنامه پنجم توسعه ایجاد کرده، ایجاد وزارتخانه منابع طبیعی به صلاح کشور نیست. زمانی میتوان به ایجاد وزارتخانه ای مجزا فکر کرد که در آینده ساختار دولت درگیر تغییراتی در شکل وزارتخانه ها شود به طور مثال وزارتخانه ای تحت عنوان انرژی ایجاد شود.