بی ملاحظگی برخی مردم و البته بی تدبیری تعدادی از مسئولین باعث شده تا در حاشیه شهر بزرگی چون تهران که عنوان پایتختی را نیز به دوش می کشد شاهد چنین مناظری باشیم. اینجا؛ روستای قوچ حصار شهر ری؛ تهران است.توسعه بیش از حد اسكان درحاشیه شهرهای بزرگ منجر به مجاورت انسان با مراكز صنعتی شده است. ورود ضایعات آلوده كننده کارخانه ها به منابع آب جاری و محیط اطراف، بی ملاحظگی برخی مردم و البته بی تدبیری تعدادی از مسئولین باعث شده تا در حاشیه شهر بزرگی چون تهران که عنوان پایتختی را نیز به دوش می کشد شاهد چنین مناظری باشیم.


اینجا؛ روستای قوچ حصار شهر ری؛ تهران؛
منبع:زیست نیوز


لینک خبر : http://zistnews.com/News.aspx?ID=10786