نتیجه هفتاد سال تحقیق و بررسی محققان دانشگاه Turinˈs Andrea Occhipinti ایتالیا نشان می دهد که گیاهان نیز قادر به تشخیص میدان مغناطیسی زمین هستند.

برخی از حیوانات قادر به شناسایی میدان مغناطیسی زمین و استفاده از آن هستند ولی تابحال اطلاعاتی در این زمینه در مورد گیاهان منتشر نشده بود؛ تا اینکه محققان ایتالیایی دریافتند که گیاهان نیز قادر به درک میدان مغناطیسی هستند و به آن پاسخ می دهند.

مطالعات نشان می دهد که گیاهان به هردو میدان ضعیف و قوی پاسخ می دهند ولی هنوز سوالات زیادی در این زمینه بی جواب است.

در این زمینه تحقیقات وسیعی روی پرندگان انجام شده است؛ پرندگان با استفاده از پروتئین گیرنده نور آبی بنام cryptochrome که در چشم پرنده وجود دارد، میدان مغناطیسی را درک می کنند و دلیل مهاجرت پرنده نیز بر پایه این اصل استوار است.

هنوز دلیل این مکانیسم در گیاهان مشخص نیست و نظریات متفاوتی در این باره وجود دارد. اکثر محققان معتقدند که وجود عناصر مختلف در خاک باعث می شود که گیاهان میدان مغناطیسی را شناسایی کنند؛ به عنوان مثال، میدان مغناطیسی روی کلسیم موجود در خاک تاثیر می گذارد.

برخی دیگر معتقدند که بر اثر نیروی مغناطیسی زمین، حیات بر روی آن تحت تاثیر تشعشعات کیهانی و اشعه فرابنفش بیشتری قرار می گیرد و دلیل درک آن توسط گیاهان نیز همین است.

محققان در تلاش هستند با توسعه و تکمیل این نظریات، تحقیقات جدیدی را در مورد تکامل گیاهان و به ویژه گیاهان دارویی آغاز کنند.

نتایج کامل این تحقیقات در شماره اخیر نشریه Plant Science منتشر شده است.


منبع:زیست آنلاین