سیکلید نقره ای: (Vieja argentea)
سیکلید هاییتی: (haitiensis Nandopsis)