ایسنا: تیم علمی با کمک پروفسور «کامیلا گالهیگو کوئلهو» از دانشگاه دورهام از این رخداد فیلم ویدیویی تهیه کردند. کوئلهو دو سال را به مطالعه تعامل*های اجتماعی میمون*ها سپری کرده است.

در ویدیویی که از این مراسم جفت*گیری گرفته شد، «کاپوچین» ماده، شاخه* درختی را تکان می*دهد و در عین حال، صداهایی را برای جذب همتای نرش تولید می*کند.

زمانی که چنین عملی کارآمد نیست و میمون نر به او توجهی نمی*کند، حیوان ماده با انداختن سنگی بزرگ به سمت نوع نر تلاشش را برای جذب وی ادامه می*دهد.

میمون*های «کاپوچین» برای استفاده از سنگ در حفرکردن و شکستن آجیل*ها مشهورند، اما انداختن سنگ به منظور جفت*یابی رفتار تعجب*برانگیزی است که برای محققان جدید بود.

به گفته دکتر کوئلهو، بر خلاف دیگر میمون*ها، «کاپوچین*های» ماده از هیچ نشانگر فیزیکی برای نشان*دادن این که آنها در اوج باروری*شان هستند، برخوردار نیستند.

این بدین معناست که چنین حیواناتی تمایلاتشان را به روش*های مستقیم*تری آشکار می*کنند.

ایجاد سر و صدا برای جذب نرها به صورت کلی وجود دارد، اما سنگ*ها فقط به سمت نرهایی انداخته* می*شوند که نوع ماده را به شکل ویژه*ای، جذب کرده*اند.