سلام دوستان دیسکس سایز ناخنی یا بند انگشتی
ترجیحا چکر برد ,البینو زرد طلایی و باقی نژاد ها
لطفا با قیمت پخ بفرمایید