لاک پشت سفید، نادرترین لاک پشت در جهان است که تاکنون تنها در دریای زرد چین این گونه از آن مشاهده شده است.

منبع:زیست آنلاین


لینک : لاک پشت سفید