در بیشتر تصاویر که از مناطق مرجانی در محیط طبیعت گرفته می شود ماهیان رنگی بسار زیبایی به صــــورت گـــروه های بـــزرگ به رنگ هـــای صورتــی، زرد و نارنجـی دیـــده می شوند که در واقع همان آنتیاس ها می باشند در طبیعت معمـــولا در اطــراف تپه های مرجـــان زندگی می کنند این خانواده از ماهی ها از نظر نگهداری جزو خانواده نسبتــا مقـــاوم بوده و به دلیل تحــرک زیاد نیـاز به تغــذیه شدن 3 بار در روز دارند و بهتـــر است در آکـــواریوم از یک گونه برای نگهداری انتخاب شـــوند آنتیاس ها در طبیعت از جلبک هــا و زئوپلانکتون ها تغذیه مـــی کنند اما در آکواریوم بهتراست تنوع غذایی (شامل ارتمیا و غذاهای آماده گوشتی) داشته باشند.
این ماهی دارای رفتار نیمه مهاجم می باشد و مناسب نگهداری در آکواریوم های مرجانی است و به هیچ وجه آنتیاس را با ماهیان مهاجم نگهداری نکنیدمنبع : آب سکون