مجموعه اي از عكسهاي دو كودك زماني كه با حيوانات سرگرم بازي هستند.


منبع:باشگاه خبر نگاران