ماهي مركب قرمز در نبردي يك ساعته ماهي بزرگتر را به اعماق آبها مي كشاند.

منبع:باشگاه خبر نگاران