قارچی کوچک که نقشی مهم در ذخیره و انتشار کربن از گیاهان ایفا می کند در مطالعات بسیاری که درباره کربن و اثر زیست محیطی آن صورت گرفته، نادیده گرفته شده است. مطالعه جدید دانشمندان نشان داده است این ارگانیسم کوچک نقشی موثر و بزرگ در چرخه کربن جهانی ایفا می کند.

قارچی کوچک که نقشی مهم در ذخیره و انتشار کربن از گیاهان ایفا می کند در مطالعات بسیاری که درباره کربن و اثر زیست محیطی آن صورت گرفته، نادیده گرفته شده است. مطالعه جدید دانشمندان نشان داده است این ارگانیسم کوچک نقشی موثر و بزرگ در چرخه کربن جهانی ایفا می کند.


این قارچ های میکروسکوپی در ریشه های گیاه زندگی می کنند و نقشی کلیدی در میزان کربن ذخیره شده و منتشر شده از گیاهان داشته، اما نقش آنها در مدل های آب و هوایی جهانی مد نظر قرار نگرفته است. به گفته "کالین آوریل"، مولف ارشد مطالعه اخیر و دانشجوی کارشناسی ارشد کالج علوم طبیعی دانشگاه تگزاس در آستین، شار طبیعی کربن بین زمین و اتمسفر بسیار زیاد بوده و نقشی کلیدی در تنظیم غلظت دی اکسید کربن در اتمسفر و نیز شرایط آب و هوای کره زمین دارد.به گفته "آدرین فینزی"، یکی از دانشمندان حاضر در این مطالعه از دانشگاه بوستون، پژوهش صورت گرفته نه تنها با مدل های آب و هوایی و پیش بینی های سطوح آینده گازهای گلخانه ای اتمسفری مرتبط بوده، بلکه پایه و اساس اصلی در بیوژئوشیمی مدرن را به چالش می کشد.
هنگامی که برای انتشار گارهای گلخانه ای مدل سازی می شود، نقش خاک نیز نباید نادیده گرفته شود زیرا خاک، بیش از مجموع اتمسفر و پوشش گیاهی حاوی کربن است. از این رو، دانشمندان معتقدند مدل های دقیق آب و هوایی آینده به درک کامل از چرخه های کربن بین زمین و هوا وابسته هستند.


مطالعه اخیر نشان می دهد که درختان و تجزیه کنندگان از طریق این قارچ های میکوریزا در ارتباط بوده و نمی توان پیش بینی های دقیق درباره چرخه کربن در آینده را بدون در نظر گرفتن چگونگی تعامل این دو گروه انجام داد. بر همین اساس، نیازمند تفکر کلی نگر درباره این سیستم ها هستیم.


دو نوع عمده از این قارچ های میکوریزا وجود دارند که شامل اکتو و اروکوید میکوریزا (EEM) و آربوسکولار میکوریزا (AM) می شوند. قارچ EEM آنزیم های تجزیه کننده نیتروژن تولید می کند که اجازه می دهد نیتروژن بیشتری از خاک نسبت به قارچ های AM استخراج کنند. آنها به گیاهان امکان رقابت با میکروب ها را برای نیتروژن موجود داده و از این رو، امکان کاهش میزان تجزیه و پایین آوردن مقدار کربن منتشر شده به اتمسفر را فراهم می کنند.منبع:زیست نیوز