برنده مدال طلای آکوا اسکیپ زیر 28 لیتر
برنده مدال طلای اکوا اسکیپ 28-60 لیتر
برنده مدال طلای آکوا اسکیپ 60-120 لیتر و برنده مدال بهترین نمایش
برنده مدال طلای آکوا اسکیپ 120-200 لیتر
برنده مدال طلای آکوا اسکیپ 200-320 لیتر
برنده مدال طلای آکوا اسکیپ بزرگتر از 320 لیتر
برنده مدال نوآورانه ترین و خلاقانه ترین آکوا اسکیپ بزرگتر از 320 لیتر