شبکه خبر: کارشناسان و مدافعان محیط زیست اروگوئه از این موضوع شگفت زده اند که این حیوان که به طور معمول در آب های عمیق زندگی می کند چطور خود را به ساحل رسانده است.در تحقیقات اولیه هیچ اثری از جراحت یا شوک در بدن این شیرماهی عظیم الجثه، مشاهده نشده است.قرار است جسد این ماهی برای مطالعه بیشتر به آزمایشگاه منتقل شود.