این موجود قدرت یک بوفالو و اشتهایی شبیه به یک خرس دارد و پوستش مانند ببر راه راه است، به این خاطر به این موجود خطرناک کوسه ببری می گویند این موجود از جمله خطرناکترین موجودات قاره آمریکا به حساب می آید.لینک فیلم : کوسه ببری + فیلم