نامه نیوز: نهنگ سفید، نادرترین نژاد و نوع نهنگ در جهان شمرده می*شود که در سواحل استرالیا می*توان آن را مشاهده کرد.