به گزارش فارس، نهنگ سفید، نادرترین نژاد و نوع نهنگ در جهان شمرده میشود که در سواحل استرالیا میتوان آن را مشاهده کرد.

دانشمندان بر این نهنگ نام
«میگالو» را نهاده اند و تنها نهنگ سفید جهان در جهان به شمار می آید.منبع:زیست نیوز