گروه آپادانا:همچنین تصویر زیر مربوط است به خلاقیت عکاس آلمانی در ایجاد خطای دید