دختري در تايوان بعد از انداختن گربه اش در يک شيشه و انتشار عکسهايش در اينترنت متهم به حيوان آزاري شد.

به گزارشسرويس بين* الملل باشگاه خبرنگاران، اين دختر« کي کي لين»گفته او گربه اش را براي رفتار بدي که داشته تنبيه کرده و او را در يک بطري شيشه اي انداخته است.

اين تصاوير به سرعت در اينترنت منتشر شد و خشم عمومي را بر انگيخت ولي اين دختر هنوز عذرخواهي نکرده است حتي بعد از اينکه توسط مقامان حافظ حيوانات او را متهم کردند.

اين دختر گفته: من او را بسياردوست دارم و من فقط يک بار اين کار را کردم نمي دانم چگونه آنها بدون اينکه بدانند که چه اتفاقي افتاده، من را متهم ميکنند.

اگر لين گناهکار شناخته شود به يک سال زندان يا پرداخت جريمه محکوم خواهد شد.


منبع:باشگاه خبر نگاران