در پارك حيات وحش چين براي سرگرم كردن بازديدكنندگان پرنده اي را به محوطه ببرها پرتاب ميكنند.

يكي از ببرها با پنجه هاي قوي اش به پرنده حمله ميكند ولي پرنده خلاف جهت او پرواز ميكند و در آخر به چنگ ببر مي افتد.
منبع:باشگاه خبر نگاران