این دریاچه در مجمع الجزایر پالائو یکی از جالبترین نقاط جهان برای جانور شناسان است.

این دریاچه 12 هزار سال قبل شکل گرفته است.

طبق بررسی های انجام شده مشخص شده است که در این دریاچه بیش از 2 میلیون عروس دریایی زندگی میکنند.

به همین علت نام این دریاچه را دریاچه عروس های دریایی گذاشته اند.