در باغ وحش چینگدائو در چین، دو بچه پلنگ و بچه شیری را در کنار هم بزرگ کردند. در نتیجه این امر، اکنون، بچه خرگوش به جای این که طعمه و شکار بچه پلنگ ها به حساب آید، دوست آنها است و به راحتی با آنان بازی و در کنارشان بازیگوشی می کند.

روزگارنو: آیا ببر و پلنگ، ذاتا حیوانی درنده است یا بر اثر تربیت خانوادگی و ضرورت زندگی مجبور درنده- خویی می شود؟در باغ وحش چینگدائو در چین، دو بچه پلنگ و بچه شیری را در کنار هم بزرگ کردند. در نتیجه این امر، اکنون، بچه خرگوش به جای این که طعمه و شکار بچه پلنگ ها به حساب آید، دوست آنها است و به راحتی با آنان بازی و در کنارشان بازیگوشی می کند.