سوراخ مار های نارسیس در 6 کیلومتری شمال شهر نارسیس در استان مانیبوتا در کانادا واقع شده است. این سوراخ بزرگترین گروه از مارهای پشت قرمز را در خود جای داده است.

کمی بعد از آب شدن یخ ها در ماه آوریل ده ها هزار از این مار ها از خواب زمستانی بیدار شده و به روی سطح زمین می آیند. در هر کجا می توان دسته های چند ده تایی از مار ها را که در هم میلولند را مشاهده کرد.

این دسته ها معمولا دارای یک مار ماده هستند که از طرف ده ها مار نر مورد توجه قرار میگیرند.طبق تحقیقات به نظر میرسد در این منطقه بیش از350 هزار عدد از این مار ها وجود داشته باشند.
منبع:topnop.ir